Khung pháp lý thương mại điện tử Việt Nam

0 VNĐ
Giá đã gồm VAT. Hóa đơn tài chính chỉ xuất trong ngày
Còn hàng Xuất xứ:

Khung pháp lý thương mại điện tử Việt Nam(cập nhật 2015)

Luật

21/12/1999 - Bộ luật Hình sự
14/6/2005 - Bộ luật Dân sự
14/6/2005 - Luật Thương mại
29/11/2005 - Luật Giao dịch điện tử
29/06/2006 - Luật Công nghệ thông tin 
23/11/2009 - Luật Viễn Thông
21/6/2012 - Luật Quảng cáo
26/11/2014 - Luật Đầu tư
26/11/2014 - Luật Doanh nghiệp

Nghị định hướng dẫn Luật

15/02/2007 - Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số (cho Luật GDĐT)
23/02/2007 - Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính( Luật GDĐT)
08/03/2007 - Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng(Luật GDĐT)
13/08/2008 - Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác Luật GDĐT
06/04/2011 - Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông(Luật Viễn thông)
13/06/2011 - Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 
của cơ quan nhà nước(Luật CNTT)
23/11/2011 - Nghị định số 106/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 26/2007/NĐ-CP về Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số(Luật GDĐT)
5/10/2012 - Nghị định số 77/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về Chống thư rác(Luật GDĐT)
23/10/2012 - Nghị định số 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
thương mại(Luật Hải quan)

22/11/2012 - Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt (thay thế Nghị định số 64/2001/NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua các tổ chức 
cung ứng dịch vụ thanh toán)(Luật CNTT)
16/5/2013 - Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử Luật GDĐT
15/7/2013 - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng(Luật CNTT)

13/11/2013 - Nghị định số 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao 
dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007(Luật GDĐT)
14/11/2013 - Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo(Luật Quảng cáo)

Xử lý vi phạm

10/9/2012 - Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
12/11/2013 - Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo
13/11/2013 - Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 
15/11/2013 - Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng
07/4/2014 - Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 
19/11/2015 - Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định

15/09/2008 - Thông tư số 78/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
(Nghị định số 27/2007/NĐ-CP )
30/12/2008 - Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác Nghị định số  90/2008/NĐ-CP 
02/03/2009 - Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet (Nghị định số 90/2008/NĐ-CP)
16/03/2009 - Thông tư số 50/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (Nghị định số 27/2007/NĐ-CP)
31/07/2009 - Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Nghị định số 64/2007/NĐ-CP)
14/12/2009 - Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (Nghị định số 26/2007/NĐ-CP )
22/07/2010 - Thông tư số 17/2010/TT-BKH quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng (Nghị định số 26/2007/NĐ-CP )

28/9/2010 - Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Nghị định số 51/2010/NĐ-CP)
9/11/2010 - Thông tư số 23/2010/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (Nghị định số 35/2007/NĐ-CP )
20/12/2010 - Thông tư số 209/2010/TT-BTC quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (Nghị định số 27/2007/NĐ-CP)
14/3/2011 - Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Nghị định số 27/2007/NĐ-CP)
14/2/2014 - Thông tư số 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (Nghị định số  87/2012/NĐ-CP)
05/12/2014 - Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện  tử (thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử) (Nghị định số  52/2013/NĐ-CP)
11/12/2014 - Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán (Nghị định số 101/2012/NĐ-CP )
31/12/2014 - Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (Nghị định số 101/2012/NĐ-CP)
28/7/2015 - Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Nghị định số  27/2007/NĐ-CP )

18/8/2015 - Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (Nghị định số  72/2013/NĐ-CP )

31/12/2015 - Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (Nghị định số  52/2013/NĐ-CP)

Mua bộ bàn ăn xếp gọn ở đâu?

Bộ bàn ăn xếp gọn